:: กิจกรรม
   วันที่ 25 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง
   วันที่ 11 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง
   วันที่ 05 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง
   วันที่ 31 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
   วันที่ 29 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง
:: บทความ
   วันที่ 10 พ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
   วันที่ 01 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 529 ครั้ง
   วันที่ 19 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 163 ครั้ง
   วันที่ 10 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 426 ครั้ง
:: แบบสำรวจความสุข
:: รายงานฯ ความสุข
* มกราคม 2560 - ธันวาคม 2560
มิติ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสุข
สุขภาพดี HAPPY BODY : มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
59.3
น้ำใจดี HAPPY HEART : มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน
63.2
ผ่อนคลายดี HAPPY RELAX : รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
48.9
ใฝ่รู้ดี HAPPY BRAIN : หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
58.4
จิตวิญญาณดี HAPPY SOUL : มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม
67.4
สุขภาพเงินดี HAPPY MONEY : มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
50.7
ครอบครัวดี HAPPY FAMILY : มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
57.9
สังคมดี HAPPY SOCIETY : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน
55.3
การงานดี HAPPY WORK LIFE : มีชีวิตการทำงานที่ดี
60.0

เฉลี่ย
57.9

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com