:: TCHS

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” (Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

          สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้ คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการวิจัยและพัฒนา คุณภาพชีวิตและความสุข “คนทำงานในประเทศไทย” มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ได้ร่วมในการพัฒนา “เครื่องมือวัดความสุขคนทำงานและองค์กรแห่งความสุข” ในทุกระยะให้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข “คนทำงาน” ที่เป็นบริบทของสังคมไทย และประกอบด้วย “ตัวชี้วัด” ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินวิถีชีวิต ของ “คนทำงาน” ทุกประเภทและทุกระดับในสังคมไทยตลอดจนได้สนับสนุน ให้ คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ทำการสำรวจ และติดตาม “สถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย” มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “จับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2557”

          นับตั้งแต่ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือในการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน รวมทั้งองค์กรแห่งความสุขในประเทศไทยมาร่วมทศวรรษ ปรากฏเป็นผลลัพธ์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงสถานการณ์ผลสำเร็จและแนวทางการดำเนินงานต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบถึงแวดวงวิชาการทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่เกิดความสนใจ และต้องการร่วมกันศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน ก็เกิดแนวคิดในการจัดทำฐานข้อมูล “ความสุขคนทำงานระดับประเทศ” ซึ่งเป็นแนวคิดทันสมัย ในการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความสุขคนทำงานระดับประเทศ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับองค์กร/หน่วยงาน ระดับสังคม ซึ่งแน่นอนที่จะส่งผลกระทบไปถึง ระดับการพัฒนาประเทศข้อสำคัญ ยังส่งผลให้เกิดเป็นข้อมูลมาตรฐานใช้เทียบเคียงระดับความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันองค์กรในระดับประเทศอีกด้วย

         เพื่อให้แนวคิดดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีศักยภาพในการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาการดำเนินงานในรูปแบบของ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” ขึ้นมาเพื่อรองรับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กระบวนการในการพัฒนาสร้างเสริม คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน รวมทั้ง องค์กรแห่งความสุขในประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการและสนับสนุนส่งเสริม ให้คนทำงาน หน่วยงาน องค์กร สามารถบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและความสุข รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ ควบคู่ไปกับ การบริหารจัดการด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่

  1. พัฒนาความยั่งยืนด้วยแนวคิดวิจัยเชิงธุรกิจ โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
  2. สร้างแหล่งสนับสนุนการพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานสำหรับเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข ที่เป็นภาคีของ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  3. สร้างศูนย์กลางด้านการศึกษาวิจัย ความสุขคนทำงาน และองค์กรแห่งความสุข
  4. ผลิตองค์ความรู้ด้านคุณภาพชีวิตความสุข และองค์กรแห่งความสุข
  5. จัดทำ “ฐานข้อมูลความสุขคนทำงานในประเทศไทย”
  6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงาน องค์กรแห่งความสุข และองค์กรสุขภาวะ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์ , สุรีย์พร พันพึ่ง, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ , เฉลิมพล สายประเสริฐ , วรรณี  หุตะแพทย์ , สุภรต์ จรัสสิทธิ์, บุรเทพ โชคธนานุกูล , จิตติ วิสัยพรม, ปรียา พลอยระย้า, ธารินี เหมือนวงษ์ธรรม,   สุรารัตน์ พวงจำปา

สถานะโครงการ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com