:: [กิจกรรมโครงการ Happy University] การประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (9 ต.ค.60)
   วันที่ 21 ก.ย. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 765 ครั้ง |

9ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9:30 – 13:00 น. ทางโครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน 
จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ หรือ โครงการ Happy University โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัด "ประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 

จุดประสงค์เพื่อชี้แจงรูปแบบและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยจะมีช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อน” ของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆดังนี้
- มหาวิทยาลัยมหิดล    
- มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: happyuniversity.th@gmail.com / 02-441-0201-4 ต่อ 507

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com