:: ข่าวประชาสัมพันธ์
Wikwikwik
   วันที่ 16 ต.ค. 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
Asiq
   วันที่ 10 ต.ค. 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
Alallaa
   วันที่ 02 ต.ค. 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
Asedwk
   วันที่ 10 ก.ค 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
:: กิจกรรม
:: บทความ
   วันที่ 01 พ.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 305 ครั้ง
   วันที่ 28 ธ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 258 ครั้ง
   วันที่ 10 พ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 388 ครั้ง
   วันที่ 01 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 786 ครั้ง
:: แบบสำรวจความสุข
:: รายงานฯ ความสุข
* มกราคม 2560 - ธันวาคม 2560
มิติ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสุข
สุขภาพดี HAPPY BODY : มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
59.3
น้ำใจดี HAPPY HEART : มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน
63.2
ผ่อนคลายดี HAPPY RELAX : รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
48.9
ใฝ่รู้ดี HAPPY BRAIN : หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
58.4
จิตวิญญาณดี HAPPY SOUL : มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม
67.4
สุขภาพเงินดี HAPPY MONEY : มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
50.7
ครอบครัวดี HAPPY FAMILY : มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
57.9
สังคมดี HAPPY SOCIETY : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน
55.3
การงานดี HAPPY WORK LIFE : มีชีวิตการทำงานที่ดี
60.0

เฉลี่ย
57.9

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com