:: คณะทำงาน

รศ. ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Email: sirinan.kit@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 613

ผศ. ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์

Email: chalermpol.cha@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 603

ผศ. ดร. จรัมพร โห้ลำยอง

Email: charamporn.hol@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 619

ผศ.ดร. กาญจนา ตั้งชลทิพย์

Email: kanchana.tag@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 612

รศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง

Email: sureeporn.pun@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 500

อ.ดร. เฉลิมพล สายประเสริฐ

Email: chalermpol.saiprasert@nectec.or.th
Phone:

สุภาณี ปลื้มเจริญ

Email: supanee.vej@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 520

พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

Email: patjanan.siri@gmail.com
Phone: +66 2441 0201-4 ext. 536

ศศิกร เจริญศักดิ์

Email: c.sasigorn@gmail.com
Phone:

นักวิจัย

วรรณี หุตะแพทย์

Email: wannee.hut@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 540

สุภรต์ จรัสสิทธิ์

Email: suporn.jar@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 507

นักวิจัยโครงการฯ

ปรียา พลอยระย้า

Email: phloiraya@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 538

ธารินี เหมือนวงศ์ธรรม

Email: tharinee.mue@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 537

สุรารัตน์ พวงจำปา

Email: Spjumpa@yahoo.co.th
Phone:+66 2441 0201 ext.537

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com