:: Happiness Watch

โครงการ: จับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทยในช่วงปี 2554 – 2556 (Happiness Watch in Thailand 2011 – 2014)

           สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการสำรวจ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงานในประเทศไทย อันเกิดเป็นนวัตกรรมสำหรับการสำรวจความสุขของคนทำงาน องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความสุข เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพคนทำงาน ทั้งในระดับระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่

1. เพิ่มนวัตกรรมในการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค
2. รายงานสัดส่วนคุณภาพชีวิตและความสุขในการดำรงชีวิตของคนทำงานที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง
3. เพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการจัดการความรู้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานประจำให้มีคุณภาพ
4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ผ่านสื่อสารสนเทศ
5. เพิ่มความเข้มแข็งทางด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ โดยการผลิตบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

            โครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจความสุขคนทำงานในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 โดยสำรวจคนทำงานกว่า 96,700 คน จาก 274 องค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้

           ปัจจุบัน ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความสุขเป็นภาษาต่างๆ ทั้งหมด 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาลาว, ภาษาเขมร, ภาษาพม่า, ภาษาเวียดนาม, ภาษามลายู (ภาษามาเลย์), ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจีน อีกทั้ง โครงการฯ ภายใต้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยื่นคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ และได้รับการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 

1) แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง: HAPPINOMETER เลขที่ ลข.300454
2) แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง: HAPPINOMETER Online เลขที่ ลข.300455
3) HAPPINOMETER on Mobile Application เลขที่ ลข.300456
4) โปรแกรมวัดความสุขสำเร็จรูปเอ๊กซ์เซล (HAPPINOMETER Excel Programme: HEP) เลขที่ ลข.300457 ได้มีการยืนจดลิขสิทธิ์

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ลำยอง, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, เฉลิมพล สายประเสริฐ, วรรณภา อารีย์, พอตา บุนยตีรณะ, ชาริต้า หะยีเตะ, บุรเทพ โชคธนานุกูล, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, ศศิกร เจริญศักดิ์

สถานะโครงการ: เสร็จสิ้นการดำเนินการ

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com