:: Happiness Centre

“ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” (Happiness Centre) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” (Happiness Centre) เป็นศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของโครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักการ และแนวคิด (Rationale and Concept)

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ต้องการให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริการด้านองค์ความรู้ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน องค์ความรู้ด้านการวิจัยสุขภาวะองค์กร และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรแห่งความสุข รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องความสุขคนทำงานทั้งเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย “สุขภาวะดีถ้วนหน้า” เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต/ความสุขคนทำงาน องค์กรแห่งความสุข และสุขภาวะองค์กรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ
 2. สนับสนุนส่งเสริม ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ กลุ่มคนทำงาน หน่วยงานและ องค์กรทุกภาคส่วน
 3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน
 4. ผลิตผลงานทางวิชาการ รายงาน หนังสือ บทความทางวิชาการ และจดหมายข่าวความสุข 
 5. จัดสัมมนา Happy Forum
 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ในประเด็น “คุณภาพชีวิต” “ความสุข”  “ความสุขคนทำงาน” “องค์กรแห่งความสุข” และประเด็นที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณะ   

มาตรการ

 1.  พัฒนาความยั่งยืนด้วยแนวคิดวิจัยเชิงธุรกิจ
 2. สร้างแหล่งสนับสนุนการพัฒนาสร้างความสุขคนทำงานสำหรับเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข
 3.  สร้างศูนย์กลางด้านการศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิต ความสุข และองค์กรแห่งความสุข
 4.  ผลิตองค์ความรู้ด้านคุณภาพชีวิต ความสุข และองค์กรแห่งความสุข
 5. เผยแพร่ประประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข องค์กรแห่งความสุข และองค์กรสุขภาวะไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. รายรับจากการบริการด้านวิจัยเชิงธุรกิจ
 2. บทความทางวิชาการ หรือรายงาน
 3. นักจัดการความสุข และนักสร้างสุของค์กร
 4. เครือข่ายองค์กรแห่งความสุข

คณะทำงาน: รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์,  อาจารย์ ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ, นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์, นางวรรณี หุตะแพทย์, นายบุรเทพ โชคธนานุกูล, นางสาวปรียา  พลอยระย้า, นางสาวจิตติ วิสัยพรม, นางสาวสุรารัตน์ พวงจำปา, นางสาวธาริณี เหมือนวงษ์ธรรม

ช่องทางการติดต่อ

                  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
                  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
                  999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
                 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 530  (บุรเทพ โชคธนานุกูล)  หรือ 536  (จิตติ วิสัยพรม)

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com