:: มีเงินก็ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป
   วันที่ 10 พ.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 385 ครั้ง |


Cheah Yong Kang
นักวิจัยจาก College of Business, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia นำเสนอปัจจัยทางด้านเพศ รายได้ อายุ และการศึกษา ที่สัมพันธ์กับความสุขของคนปีนัง ประเทศมาเลเซีย พบว่า 
รายได้ไม่ได้มีผลโดยตรงกับความสุข อายุก็ไม่มีผล แต่การศึกษามีผลกับระดับความสุข คนที่มีการศึกษาจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่า

งานวิจัยนี้ดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 398 คน จากคนมาเลย์เชื้อสายจีน มาเลเซีย และอินเดีย โดยพบว่า คนมาเลย์เชื้อสายจีนมีความสุขน้อยสุด เมื่อเทียบกับ คนเชื้อสายมาเลเซีย และเชื้อสายอินเดีย มีความเป็นไปได้ว่า แม้ว่าคนมาเลย์จีนหลายคนจะมีการศึกษาสูง มีงานทำ แต่ก็มีความเครียดในชีวิตสูง  จึงส่งผลต่อระดับของความสุข

“คนมาเลย์เชื้อสายจีนไม่เหมือนคนเชื้อสายอื่น อาจมาตรฐานสูงกว่า แต่การลงลึกเรื่องความสุขของคนจีน ว่าทำไมถึงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อสายอื่น จำเป็นต้องศึกษาต่อไปในงานวิจัยอนาคต”

 

นอกจากนี้ คนทำงานที่แต่งงานแล้ว จะมีความสุขมากกว่าคนทำงานโสด หย่าร้าง หรือเป็นม่าย และสาวจีนในมาเลเซียจะมีความสุขน้อย เพราะต้องรับผิดชอบงานทั้งในและนอกบ้าน

 เรียบเรียงจากการประชุมวิชาการนานาชาติ วันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 “Happiness in Asian Context” หัวข้อบรรยาย “Sociodemographic Factors Associated with Self-rated Happiness : Evidence from Penang, Malaysia” จัดโดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ
 


Sociodemographic Factors Associated with Self-rated Happiness: Evidence from Penang, Malaysia
[Yong Kang CHEAH (1) and, Chor Foon Tang (2)]

In today’s rapid urbanising society, happiness is the main concern of every individual. People make every effort to pursue happiness. The main objective of the present study is to examine the sociodemographic factors associated with happiness among adults in Malaysia. A cross-sectional survey was conducted in Penang state. Overall, 415 individuals took part in the survey. The question related to happiness was “In general, how happy do you feel these days?”. Respondents answered with one of the following: ‘very happy’, ‘happy’, ‘not happy’, or ‘not very happy’. An ordered probit model was used to examine the likelihood of reporting different level of happiness. Approximately 18.34% and 73.62% of the respondents reported very happy and happy, respectively, while only 8.04% reported unhappy or very unhappy. Results show that all the socio-demographic factors are not associated with happiness, except for ethnicity, marital status and education level. Compared to Indian/others, Chinese are less likely to report being very happy. Among the employed, married individuals have a lower likelihood of reporting unhappy or very unhappy than their unmarried counterparts. It is also noteworthy that unemployed individuals with some college education level are less likely to report unhappy or very unhappy than their peers with primary-level education. Findings of the present study appear to have important implications for policy development. In order to meet the goal of increasing the level of happiness among adults, policy makers should pay special attention to people who are likely to report unhappy or very unhappy. Researchers can extend the present study’s findings to investigate how happiness affects well-being and quality of life.

 

(1) School of Economics, Finance and Banking, College of Business, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia. Email: cheahykang@gmail.com
(2) Centre for Policy Research and International Studies, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Penang, Malaysia. Email: tcfoon@usm.my 


โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com