:: คนคือศูนย์กลางของทุกอย่าง
   วันที่ 24 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 495 ครั้ง |“เราคาดหวังว่าจะสะท้อนความสุขในองค์กรได้ สะท้อนพลัง สะท้อนสิ่งที่จะทำให้คนพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน”

                                                                                                                     - รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

 

                    “ในอนาคตการทำงานของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนงานที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่จริงๆ แล้ว เราไม่สามารถแยกเรื่องสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ออกจากกันได้เลย ทุกอย่างมันจะปนๆ กัน” รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มองถึงความท้าทายที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

                    เราทุกคนต่างเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่แฝงตัวมาแบบเล็กน้อย และจู่โจมแบบพลิกผัน (disruptive) ตั้งรับแทบไม่ทัน เพราะฉะนั้นแล้ว ต้องตั้งหลักให้ดีๆ ก่อนที่จะตกอยู่ในวงล้อมของการเปลี่ยนแปลง

                     “การทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง คนสำคัญที่สุด บางแนวคิดบอกว่า คนคือ ศูนย์กลางของทุกๆ อย่าง เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง ผู้นำในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ”

                    รศ.นพ.สรนิต กล่าวต่อว่า คนเรามีความสามารถและมีสติรับมือกับปัญหาไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยหรือทบทวี ทำให้เกิดผลกระทบกับคนทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในทุกระดับชั้น จะต้องสร้างบรรยากาศของการทำงาน ที่ทำให้คนรู้สึกดีๆ ต่อกัน ถนอมน้ำใจกัน ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข และสนุกกับการทำงานเป็นทีม

                     “ผมเชื่อว่าถ้าคนได้รับการพัฒนา คนมีความสุข มีกระจิตกระใจทำงานแล้ว งานทุกอย่างจะเป็นไปได้หมด”

                    เมื่อคนมีความสำคัญ เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง และเป็นกำลังเอาไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ปลายเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ลงนามในข้อตกลงสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามของ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดำเนินการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากร (HAPPINOMETER) ผ่านระบบออนไลน์

                    “เราอยากให้คนมีความสุข เราก็พูดกันเสมอว่า ประเด็นนี้ทำให้คนมีความสุข ประเด็นนี้ทำให้ไม่มีความสุข แล้วอะไรจะเป็นตัววัด การใช้เครื่องมือวัดความสุข HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือสำเร็จรูปที่สะดวก ใช้ง่าย และสามารถสะท้อนความเป็นจริงขององค์กร

                    เราคาดหวังว่าจะสะท้อนความสุขในองค์กรได้ สะท้อนพลัง สะท้อนสิ่งที่จะทำให้คนพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน จะไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างน่าพอใจ ตัวเลขที่ได้จากการประเมินระดับของความสุข จะเป็นโอกาสในการพัฒนา รู้จุดอ่อนจุดแข็ง หากิจกรรมสร้างเสริมมาปิดช่องว่าง ทำให้คนของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้น มีความสุขมากขึ้น และมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง”

                    ความท้าทายครั้งสำคัญของสังคมไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือ จะมีด้วยกัน 3 เรื่องคือ

                    1. ปัญญาประดิษฐ์ ที่กลายพันธุ์จากคอมพิวเตอร์ธรรมดา มาเป็นเครื่องจักรที่กระหายการเรียนรู้

                    2. สังคมสูงวัย คนอายุยืนมากขึ้น สังคมไทยต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งประชากรสูงอายุ และเด็กที่เกิดน้อยลง

                    3. จริยธรรมหย่อน คนไทยชอบตีความเข้าข้างตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงสังคม หลงลืมคุณธรรม ชอบเล่นพรรคพวก เล่นการเมือง ถ้ามีคนแบบนี้มากขึ้น จะเป็นอีกความท้าทายของสังคม ที่ไม่อาจมองข้าม

                    สำหรับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561–2565) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนคือ กำหนดพันธกิจว่าด้วยเรื่องของ การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ

                    ขณะที่ในส่วนของยุทธศาสตร์ จะมุ่งเน้นการบ่มเพาะนวัตกรเพื่ออนาคต และพัฒนากำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

                    โดยวางเป้าหมาย จะต้องพัฒนากำลังคน และสร้างความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

 

 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com