:: ‘14 เมษายน วันครอบครัว’ กับสถานการณ์ครอบครัวอบอุ่นในสังคมไทยยุค 4.0
   วันที่ 14 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 669 ครั้ง |

            “ครอบครัว” เป็นหน่วยสถาบันที่เล็กที่สุด แต่เป็นรากฐานสำคัญของความอยู่ดีมีสุข และความอบอุ่นของคนในสังคม ทั้งในระดับปัจเจกและภาพรวมของประเทศ

            ครอบครัวในสังคมไทย ยุค 4.0 ตกอยู่ในกระแสการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงและรวดเร็ว

            - จากสังคมหนุ่มสาวไปสู่สังคมสูงอายุ ในบริบทโครงสร้างประชากร

            - จากการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตร เข้าสู่ภาคการผลิต และภาคการจ้างงานในระบบ สถานประกอบการและองค์กร

            - เชื่อมโยงกับกระแสการย้ายถิ่นเพื่อไปศึกษา หรือทำงานต่างถิ่นของคนวัยหนุ่มสาว ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในบริบททางเศรษฐกิจ

            - จากบทบาทผู้หญิงที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัว และทำงานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นในบริบททางสังคม

            กระแสการเปลี่ยนผ่านทั้งหมด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างครอบครัว รูปแบบการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงบทบาทของคนในครอบครัว

            เกิดเป็นรูปแบบ “ครอบครัวใหม่” ที่เห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ครอบครัวข้ามรุ่น ที่ปู่ย่าตายายอาศัยอยู่กับหลาน ขณะที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่น ครอบครัวอยู่คนเดียว ครอบครัวที่สามีภรรยาอยู่กันสองคนโดยไม่มีลูก และครอบครัวที่ลูกวัยทำงานไม่ได้แต่งงาน และอยู่กับพ่อแม่วัยสูงอายุ เป็นต้น

            ผลกระทบที่ตามมาคือ สัมพันธภาพและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว อาทิ การได้ใช้เวลาร่วมกัน การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การได้ทำหน้าที่ของตนเองที่เหมาะสมตามสถานะในครอบครัว เช่น หน้าที่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูอบรมลูก หน้าที่ลูกในการเชื่อฟังคำสั่งสอนของ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย และ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสมาชิกในครอบครัว

            โครงการนำร่อง “การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย” โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนา “ดัชนีครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ” มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

            1. ครอบครัวอบอุ่น (มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ สัมพันธภาพในครอบครัว และ การทำบทบาทหน้าที่)

            2. ครอบครัวเข้มแข็ง (มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ การพึ่งพาตนเอง และ ความเข้มแข็งทางสังคม)

            3. ครอบครัวสงบสุข

            โดยสร้างเป็นแบบสอบถามและทำการสำรวจ “สถานการณ์ครอบครัวอบอุ่นในสังคมไทย ยุค 4.0” ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 4,882 คน ของครอบครัวคนทำงาน 100 องค์กร ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน

            ผลจากการสำรวจ “สถานการณ์ครอบครัวอบอุ่นในสังคมไทย ยุค 4.0” ของคนทำงาน 100 องค์กรในประเทศไทย จากคะแนน 0-100 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย “ครอบครัวอบอุ่นในสังคมไทย ยุค 4.0” มีค่า เท่ากับ 71.59 คะแนน

            โดยองค์ประกอบของดัชนีที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ “ครอบครัวสงบสุข” (78.17 คะแนน) ในลำดับถัดมา ได้แก่ “ครอบครัวอบอุ่น” (75.53 คะแนน) และ ค่าคะแนนต่ำที่สุด ได้แก่ “ครอบครัวเข้มแข็ง” (61.34 คะแนน)

            จากผลในภาพรวมของคนทำงานใน 100 องค์กรนี้ สรุปได้ว่า ครอบครัวคนทำงานไทย “สงบสุขมาก อบอุ่นมาก แต่ยังเข้มแข็งไม่มาก”

            ดังนั้น การสร้างเสริม “ครอบครัวอบอุ่นไทย” ไปสู่การเป็น “ครอบครัวสุขภาวะ” ต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง “พลังความเข้มแข็ง” ของครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องการพึ่งพาตนเองได้ และการมีความเข้มแข็งทางสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุข และความอบอุ่นของครอบครัว

             ให้ “คงอยู่” และ “ดียิ่งขึ้น” อย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

 

 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com