:: ความสุขของครัวเรือนแรงงานไกลบ้าน
   วันที่ 06 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 830 ครั้ง |

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์, วณิชชา ณรงค์ชัย, อดิเรก เร่งมานะวงษ์ และ ณัฐวรรธ อุไรอำไพ นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนองานวิจัยความสุขในครัวเรือนที่มีลูกหลานไปทำงานต่างแดน
พบว่า มีผลรวมของคะแนนความสุข 80.5 คะแนน

โดยเมื่อเรียงระดับของความสุขจากมากไปหาน้อย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
การอุทิศตัวให้สังคม 89.0% การมีศีลธรรม 85.8% และครอบครัวอบอุ่น 83.3%

ขณะที่ครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นมีความสุขน้อย ใน  3 มิติ ด้วยกัน ได้แก่
การรู้จักผ่อนคลาย
65.7% การพัฒนาความรู้ 66.9% และ ความมั่นคงทางการเงิน 67.5%

ข้อมูลของงานวิจัยดังกล่าว มาจากแบบสัมภาษณ์ ที่พัฒนามาจากข้อมูลเชิงคุณภาพ
ซึ่งได้ถามกับหัวหน้าครัวเรือนที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ 334 ครัวเรือนในจังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ปลูกข้าวอ้อย และหัตถกรรม

โดยส่วนใหญ่ลูกหลานที่ไปขายแรงงานต่างแดน จะเป็นผู้ชายเป็นหลัก
ยุคแรกๆ จะไปขายแรงงานที่ตะวันออกกลาง ยุคถัดมานิยมไปขายแรงงานที่ไต้หวัน และตามด้วย สิงคโปร์ อิสราเอล และเกาหลีใต้
มีระยะเวลาทำงานตั้งแต่ 2 เดือน-10 ปี  และส่วนใหญ่ไปทำงานโดยผ่านนายหน้า เพราะไม่มีทักษะ

“เงินที่ได้จากบรรดาแรงงานย้ายถิ่น และส่งมาให้ทางบ้าน 53.6% ทางครอบครัวจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูกหลาน
และ 37.1% เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก”
รศ.ดร.ดุษฎี กล่าว

ขณะเดียวกัน ยังพบว่า เงินที่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติส่งมาให้ ไม่เคยซื้อที่ดินเพื่อเป็นสินทรัพย์ในครัวเรือน87.1% และไม่เคยซื้อที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม 79.0%

เมื่อวิเคราะห์ถึงภาพรวมความสุขของครัวเรือนที่ลูกหลานไปเป็นแรงงานย้ายถิ่นในต่างประเทศ พบว่า มีความสุขปานกลาง 50.6% มีความสุขมากเพียง 31.7% และมีความสุขน้อย 17.7%

เมื่อมองถึงความสุขด้านความมั่นคงทางการเงินของครัวเรือน ปรากฏว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสุขในระดับปานกลาง 56.9% ระดับสูง12.6% และมีความสุขในระดับต่ำเป็นสัดส่วนถึง 30.5%

นอกจากนี้เมื่อศึกษาถึงประเด็นความสุขด้านมีสิ่งอำนวยความสะดวก ( รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปรับอากาศ มือถือ และไมโครเวฟ) พบว่า ครัวเรือนมีความสุขปานกลาง 46.7% ระดับสูง 41.3%และระดับต่ำ 12.0%

“สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ มาจากน้ำพักน้ำแรงของลูกหลานที่ไปทำงานต่างประเทศ” กลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งระบุ

ขณะเดียวกัน มีครัวเรือนจำนวนไม่น้อยที่กังวลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของลูกหลานที่ไปทำงานต่างแดน
บางรายคิดถึงบ้านมาก โทรมาหาสมาชิกในครอบครัวทุกวัน จนนายจ้างเริ่มไม่พอใจ เพราะแสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับประเทศปลายทางได้

สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากงานวิจัยชิ้นนี้

1. มิติความสุขมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในครอบครัวที่มีลูกหลานย้ายถิ่นไปทำงานในต่างประเทศ และขึ้นอยู่กับวิธีการย้ายถิ่นของแรงงานเหล่านี้

2. ความสุขของครัวเรือนที่มีแรงงานย้ายถิ่นขึ้นอยู่กับระดับความกังวลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือนที่ไปขายแรงงาน สภาพการจ้างงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และขึ้นอยู่กับความสามารถของแรงงานย้ายถิ่น ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ในประเทศปลายทาง

 3. ควรมีกลไกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของครัวเรือนที่มีลูกหลานไปทำงานต่างแดน ให้สามารถลดความกังวล ความตึงเครียด จากการที่ลูกหลานไม่อยู่ การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นทักษะชีวิต และความคิดอ่านเพื่อวางแผนความมั่นคงทางการเงินระยะยาว

 

เรียบเรียงจากการประชุมวิชาการนานาชาติ วันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 “Happiness in Asian Context” หัวข้อบรรยาย “Happiness of Household Heads Who were Left Behind Due to Migration in a Rural Area in the Northeast Thailand” จัดโดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ
 


Happiness of Household Heads Who Were Left Behind Due to Migration in a Rural Area in the Northeast Thailand (1)
[Dusadee Ayuwat (2)*, Wanichcha Narongchai (3),  Adirek Rengmanawong(4), and Nattawat Auraiampai (5)]
This research focused on the happiness dimensions of the migrant labour households in a rural area of the Northeast Thailand. The study relied on both qualitative and quantitative methodologies. In-depth interviews were conducted using qualitative methodology with four key informants and 12 heads of international migrant households.  These households were selected by snowball techniques in a village within Chaiyaphum Province. The households had many variations in migration patterns.  Using quantitative methodology; an interview schedule was employed to collect data at the household level from 334 sample household heads in the rural area of Chaiyaphum Province. Data collection was done during April to June 2017. The results were based on descriptive analysis.

The results indicated that most of the migrant labour households were farmers who grew rice and sugarcane and produced handy crafts. Male labourers were the largest group of the international migrants. The migrant labour households had only one member working aboard, with a two months to 10 year period of migration. The migration methods that the labourers used to find work in many destinations were through companies, brokers, the Department of Employment, and themselves. The migrant labour households reported that happiness is about good relationships within households, financial security, debt and tension management, good health of household members, good relationships with other households, having safety and a convenience live. The results from the survey found that heads of migrant households who were left behind had low levels of happiness in term of relaxation, knowledge, financial security, and household facilities respectively (65-67 percent), while high levels of happiness were present among these heads in terms of societal dedication, morality, and social responsibility (81-89 percent).  

Keywords: Happiness, Migrant labour households, Migrant labourer, Household left behind

(1) This is a part of the research project entitle “ Happiness of Migrant Household in the Northeast Thailand” supported by Khon Kaen University
(2,3,5)  Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002 Thailand 
(4) Public Health Officer, Khon Kaen Province  
(*) Corresponding author e-mail: dusayu@kku.ac.th 

  

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com