:: ศาสนามีผลต่อความสุขและสุขภาพ
   วันที่ 05 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 745 ครั้ง |

ดร.ลีลาร์ วินเซอร์ (Lylla Winzer) Adjunct Professor สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
นำเสนอผลการศึกษา “การปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนที่ส่งผลต่อความสุขและการมีสุขภาพดี” 
พบว่า
ศาสนาพุทธมีความสัมพันธ์กับการมีความสุขและการมีสุขภาพดี

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย ปี 2557 
การศึกษานี้พบความเชื่อมโยงและอิทธิพลเชิงบวก ของการปฏิบัติตนและยึดมั่นคุณค่าความดีตามหลักพุทธศาสนา
ที่มีต่อ ความอยู่ดี/มีความสุขของบุคคล ความสัมพันธ์ในครอบครัวและกับชุมชนรอบข้าง
รวมถึง การมีอารมณ์เชิงลบในแต่ละวันที่ลดลง 
ซึ่งท้ายสุดทั้งหมดนี้ ส่งผลในเชิงบวกต่อไปยังการมีสุขภาพที่ดี 

คนไทย ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธและเป็นศาสนาประจำชาติ
แต่การปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องฟังเทศน์ สวดมนต์ ตักบาตร และนั่งสมาธิ  ก็มีความแตกต่างกันออกไป 
เช่นเดียวกับการยึดมั่นในเรื่องคุณค่าของความกตัญญู ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว 

“การปฏิบัติศาสนกิจของชาวพุทธ ช่วยส่งเสริมในเรื่องความกตัญญู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีส่วนสัมพันธ์กับระดับความสุขของทั้งครอบครัวชุมชน ทำให้อารมณ์เชิงลบลดลง"ดร.ลีลาร์ ชี้

ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า 
ศาสนาพุทธมีผลทำให้พุทธศาสนิกชนมีความสุข และส่งผลดีต่อสุขภาพ 
ขณะเดียวกัน เวลาคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือความเครียด 
การหันมาปฏิบัติธรรม ศาสนาก็ช่วยแบ่งเบาได้ในระดับหนึ่ง

 

 

 

 

เรียบเรียงจากการประชุมวิชาการนานาชาติ วันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 “Happiness in Asian Context” หัวข้อบรรยาย “A Structural Equation Model of the Role of Buddhist Practices in Happiness and Health in Thailand” จัดโดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ


A Structural Equation Model of the Role of Buddhist Practices in Happiness and Health in Thailand
[Lylla Winzer ]
Based on secondary data from the Thai National Statistical Office, the present study tested a model that links Buddhist practices to self-perceived health in a large sample of Thai people. We tested three hypotheses: (1) Buddhist values (e.g., gratitude, generosity and altruism) arise by how frequently people engage in institutionalized Buddhist practices (e.g., praying, meditation, offering food to the monks); (2) The observation of institutionalized Buddhist practices is linked to higher levels of happiness, improved family and community connections and lower levels of negative emotions, depending on to the extent to which individuals incorporate Buddhist values into their behavior; and (3) The path from Buddhism (practices and values) to self-perceived health is mediated by happiness, negative emotions, and family and community connections. The model had a very good fit with the data, corroborating all hypotheses. The strongest indirect path from Buddhist practices to health was mediated by happiness. The results indicate that religion benefits self-perceived health mediated by how much an individual engages in religious practices and the extent to which those practices nurture human virtues. By regulating negative emotions, promoting family and community connections, and strengthening positive feelings, religion has an indirect impact on health. The implications of these findings for public health and the limitations of the study are discussed.
 


 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com