:: ภาพสะท้อนคนทำงานในประเทศไทย
   วันที่ 30 เม.ย. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 2231 ครั้ง |

กว่า 2 ใน 5 ขององค์กร/สถานประกอบการในประเทศไทยคนทำงาน "มีความสุขน้อยและอยากเปลี่ยนงานสูง"

สุขแล้วไม่ไป...?ภาพสะท้อนความผูกพันองค์กรผ่านระดับความสุขคนทำงานในประเทศไทย

 

        ผลการสำรวจความสุขคนทำงานใน 263 องค์กร ทั่วประเทศ ระหว่างปี 2555-2558 ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER โดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า มีคนทำงานในองค์กรทั้งหมดที่ตกเป็นตัวอย่างจากการสำรวจ จำนวนเกินกว่าหนึ่งแสนคน สามารถสะท้อนภาพรวมความสุขคนทำงานในระดับองค์กรกับความต้องการเปลี่ยนที่ทำงาน โดยในกลุ่มที่อยากออก พบว่า ร้อยละ 42.2 ขององค์กร (กลุ่ม 1) มีความสุขน้อยและอยากออก รวมกับ องค์กรอีก ร้อยละ 14.4 (กลุ่ม 4) แม้คนทำงานมีความสุขมากแต่ก็ยังอยากออก สำหรับกลุ่มที่อยากอยู่ พบว่า องค์กรร้อยละ 11.8  (กลุ่ม2) คนทำงานมีความสุขน้อยแต่อยากอยู่ รวมกับ อีกร้อยละ 31.6 (กลุ่ม3) คนทำงาน มีความสุขมากและคงอยากอยู่เช่นกัน

 

 

โจทย์ที่ต้องการคำตอบขององ์กรแห่งความสุข

    กลุ่ม 1สุขน้อยและอยากออก:

สร้างสุขให้คนทำงานอย่างตรงจุดและตรงใจ มุ่งเน้นเพื่อลดความต้องการลาออก

    กลุ่ม 2สุขน้อยแต่อยากอยู่:

สร้างสุขให้คนทำงาน และสร้างความรักความผูกพันองค์กรให้เกิดกับคนทำงาน (เพื่อให้แน่ใจว่าคนทำงานอยู่กับองค์กรด้วยความรักความผูกพันและความต้องการทุ่มเททำงานให้องค์กร ไม่ใช่เพราะไม่มีที่ไป)

    กลุ่ม 3 สุขมากและอยากอยู่:

รักษาความสุขและไม่ต้องการลาออกของคนทำงานไว้ไห้ได้ ขณะเดียวกัน เน้นสร้างความรัก ความผูกพันองค์กรให้กับคนทำงาน

    กลุ่ม 4 สุขมากแต่อยากออก:

ค้นหาสาเหตุและปัจจัย เพราะเหตุใดคนทำงานมีความสุขแต่ไม่อยากอยู่กับองค์กร รวมถึงเน้นสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร

    โจทย์ใหญ่ขององค์กรและสถานประกอบการทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดก็ตาม คือ จะทำอย่างไร ให้คนทำงานเกิดความรักความผูกพัน ทุ่มเททำงานให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ จะทำอย่างไร ให้คนทำงานในองค์กรทุกคนทำงานอย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งในด้านสุขภาพกาย จิต วิญญาณ ปัญญา การพักผ่อน ครอบครัว สังคม การเงิน และ การงาน

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารหรือคนทำงาน นี่คือโจทย์ที่ต้องทำร่วมกันเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข รวมถึง พัฒนาองค์กรให้ดี เจริญก้าวหน้า และ มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

 

โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

( chalermpol.cha@mahidol.ac.th )

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com