:: ‘ความสุขเฉพาะตน’ หรือ ‘ความสุขร่วม’ (Individual or Collective Happiness)
   วันที่ 03 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 770 ครั้ง |

“ความสุขของคนๆ หนึ่ง ไม่ขึ้นกับความสุขร่วมของชุมชนและสังคม ใช่หรือไม่?”
คำตอบคือ “ไม่” 

"ความสุขของคนๆ หนึ่ง เกี่ยวข้องกับความสุขร่วมของชุมชนและสังคม ใช่หรือไม่?”
คำตอบคือ “ใช่” 

ผศ.ดร.ชินทาโร ฟูกูชิมา (Shintaro Fukushima) นักวิจัยจาก Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น
นำเสนองานวิจัยว่าด้วย ความสัมพันธ์ของ ‘ความสุขส่วนตน’ (Individual happiness) กับ ‘ความสุขร่วม’ (Collective happiness) ของชุมชนและสังคม ว่ามีประเด็นยึดโยงกันอย่างไร?

ดร.ชินทาโร เปรียบเทียบสังคมตะวันตกกับสังคมตะวันออก โดยเอาอเมริกากับญี่ปุ่นเป็นตัวตั้ง พบว่า
อเมริกามีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่า ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
ขณะที่ญี่ปุ่นเน้นความเป็นกลุ่มก้อน ให้คุณค่าความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 

“ในเอเชียตะวันออก อย่างประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ความสุขส่วนตน มีความสัมพันธ์กับความสุขร่วมของชุมชนและสังคม
ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางด้านสังคม และวัฒนธรรม ผิดกับอเมริกาที่มีสังคมแบบต่างคนต่างอยู่มากกว่า” 

สรุปง่ายๆ ว่า คนตะวันออกจะให้น้ำหนักกับ “ความสุขร่วม” ขณะที่คนตะวันตกจะให้น้ำหนักกับ “ความสุขส่วนตน” 

ผศ.ดร.ฟูกูชิมา ได้เปรียบเทียบความสุขในสังคมญี่ปุ่น กับ สังคมของประเทศ คอสตาริกา และเนเธอแลนด์ พบว่า
คนญี่ปุ่น มีคะแนนความสุขส่วนตนต่ำกว่า และมีคะแนนความสุขร่วมของคนอื่นๆ ในชุมชนสูงกว่าคนเนเธอแลนด์

ต่อมาเขาได้ตรวจสอบว่า มีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนญี่ปุ่น มีคะแนนความสุขร่วมของชุมชนสูงขึ้น และ คะแนนความสุขเฉพาะตนต่ำลง  
โดยการรวบรวมข้อมูลจาก 7,295 คน ใน 412 ชุมชนในญี่ปุ่น พบว่า ชุมชนใดที่มีต้นทุนทางสังคมสูง 
จะส่งผลให้ทั้งคะแนนความสุขส่วนตน และความสุขของคนอื่นๆ ในชุมชน สูงขึ้นในเวลาเดียวกัน

“คนญี่ปุ่นจะไว้วางใจคนใกล้ตัวมากกว่า เพราะมีแนวคิดในเรื่องของ ‘คนใน’ กับ ‘คนนอก’  
ผิดกับคนอเมริกัน ที่จะไว้วางใจคนแปลกหน้าด้วย นอกเหนือจากการไว้ใจคนในครอบครัวและชุมชน”
 

งานวิจัยชิ้นนี้ สรุปได้ 3 ประเด็นหลัก คือ

1. ความสุขส่วนตน สัมพันธ์กับความสุขร่วมของชุมชน ในสังคมญี่ปุ่น

2. ความสุขร่วมของชุมชน มีความสัมพันธ์กับต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน

3. ความสุขของคนอื่นๆ ในชุมชน ถูกหลอมรวมกันเรียกว่า “วัฒนธรรม” 

 

เรียบเรียงจากการประชุมวิชาการนานาชาติ วันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 “Happiness in Asian Context” หัวข้อบรรยาย “The Trade-off Relationship between individual Happiness and Collective Happiness” จัดโดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ 

 


The Trade-off Relationship between Individual Happiness and Collective Happiness

[Shintaro Fukushima]

The present research demonstrated a trade-off relationship between individual happiness and collective happiness (self-others’ correlation of happiness within community) by conducting two studies: cross-country study (study1) and within-country study (study2). 

In study1, we conducted interview surveys in the Netherlands (N=46), Costa Rica (N=100), and Japan (N=160). We hypothesized that individual happiness was higher and self-others’ happiness correlation was lower in the individualistic/independent country (i.e. the Netherlands), while individual happiness was lower and self-others’ happiness correlation was higher in the collectivistic/interdependent countries (i.e. Costa Rica and Japan). The analysis of variance and multiple regression analysis showed that the individual happiness score was lower and self-others’ happiness correlation score was significantly higher in Japan compared to the other two countries.

In study2, for the purpose of determining the factors which induce higher self-others’ happiness correlation and lower individual happiness, we conducted a questionnaire survey (N=7,295) in 408 communities within Japan. We hypothesized that self-others’ happiness correlation was higher in communities where social capital was densely constructed. The results of multilevel analyses revealed that the individual own happiness score was more positively correlated with the score of community members’ happiness

when the community-level social capital score, and not the individual-level social capital score, was higher. Furthermore, the correlation score of self-others’ happiness was negatively associated with the individual happiness score.

These results of study1 and study2 suggest that individual happiness and collective happiness (i.e. self-others’ correlation of happiness within community) are interrelated in a trade-off manner.

Further results will be presented at the conference.


 

 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com