:: 2 ใน 5 ของคนทำงาน มีความสมดุลชีวิตทำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
   วันที่ 02 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 734 ครั้ง |

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนองานวิจัยเรื่อง
“ความสมดุลในงาน ครอบครัว และชีวิตคนทำงานในประเทศไทย”
พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 29,383 คน คนทำงานที่มีความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คิดเป็น 41%
ส่วนที่เหลืออีก 59% กลับไม่สมดุลในด้านใดด้านหนึ่ง

“2 ใน 5 ของคนทำงาน สามารถสร้างสมดุลในงาน ครอบครัว และชีวิตได้ นอกนั้นกลับล้มเหลวในการสร้างสมดุล”
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และสุภรต์ จรัสสิทธิ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุโดยพบว่า กลุ่มคนที่ล้มเหลวในการตั้งศูนย์สมดุล แบ่งเป็น 
ไม่สมดุลในชีวิตตัวเองมากถึง 21.5%
ไม่สมดุลทั้งครอบครัวและชีวิตตัวเอง 12.3%
และไม่สมดุลทั้ง 3 ด้าน 6.8%

ขอบข่ายของความสมดุล มองในภาพรวมของคนทำงานแต่ละคน
ว่ามีความสามารถจัดการกับงาน ครอบครัว และชีวิตของตัวเอง ได้มากน้อยขนาดไหน

ความท้าทายของการวัดความสำเร็จของการบรรลุ “สมดุลชีวิต” ของคนทำงาน
คือ การให้คุณค่าต่อชีวิตแต่ละด้านของแต่ละคนที่ต่างกัน
บางคนให้คุณค่ากับงานมาก ต่อให้ทำงานสุดชีวิตโดยไม่มีวันหยุด ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เสียศูนย์
บางคนให้คุณค่ากับครอบครัวสูงสุด ถ้าเจ้านายมีความจำเป็นให้ต้องทำงานวันหยุดบ้าง
เขาและเธอผู้นั้นจะรู้สึกว่าความสมดุล error ขึ้นมาทันที

“คุณค่าชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากัน คนเรามีความพึงพอใจต่างกัน
เส้นแบ่งระหว่างความสมดุลกับคุณคุณค่าที่ให้ จึงใกล้เคียงกันมาก” ผศ.ดร.เฉลิมพล กล่าว

งานวิจัยชิ้นนี้ วิเคราะห์ผลจากข้อมูลการสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
โดย HAPPINOMETER ประจำปี 2560 (ไตรมาส 1)
จากการสอบถามคนทำงานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใน 346 องค์กร จาก 17 ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 29,383 คน

 ผศ.ดร.เฉลิมพล และ สุภรต์ สรุปว่า คนที่ขาดสมดุลในงานและครอบครัวตัวเอง จะมีโอกาสล้มเหลวได้มากกว่าคนที่มีความสมดุล
และคนที่มีความสุขกับการทำงาน แม้ว่างานจะกินเวลา จะมีสมดุลในงานมากกว่าสมดุลในครอบครัวและชีวิตของตัวเอง

สำหรับประเด็นรายละเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น

- ผู้ชายมีแนวโน้มบรรลุความสมดุลมากกว่าผู้หญิง
ซึ่งสวนทางกับผลการสำรวจระดับความสุข ที่พบว่า ผู้หญิงจะมีระดับความสุขมากกว่าผู้ชาย
ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่า คนที่มีระดับความสุขสูงกว่า อาจจะไม่ใช่คนที่มีสมดุลชีวิตมากกว่าเสมอไป

- รุ่นประชากร เบบี้บูม เจนเอกซ์ เจนวาย ไม่มีความแตกต่างในการสร้างสมดุลชีวิต

- การศึกษาสูง มีโอกาสสร้างสมดุลได้มากกว่า

- อย่างไรก็ตาม คนทำงานที่มีรายได้สูงกลับมีสมดุลที่แย่กว่าคนทำงานที่รายได้ต่ำกว่า

- คนทำงานในภาครัฐและเอกชน ไม่มีความแตกต่างในการสร้างสมดุลชีวิต

- คนทำงานอิสระ มีความสมดุลมากกว่าคนทำงานประจำ

- ขนาดขององค์กรมีผลต่อการสร้างสมดุล ยิ่งเล็กยิ่งแฮปปี้ ยิ่งใหญ่ยิ่งเสียศูนย์

- คนทำงานตามวุฒิมีโอกาสสร้างสมดุลได้มากกว่าคนไม่ได้ทำงานตามวุฒิที่จบ

- งานที่ มีความยืดหยุ่น จะช่วยเสริมให้คนทำงานมีสมดุลที่ดี

 

เรียบเรียงจากการประชุมวิชาการนานาชาติ วันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 “Happiness in Asian Context” หัวข้อบรรยาย “”Work-Family-Individual Balance of Thai Employees : An Explorative Study from the National HAPPINOMETER Survey 2017” จัดโดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ


Family-Work-Life Balance of Thai Employees: An explorative study from the National HAPPINOMETER Survey 2017

[ Chalermpol Chamchan and Suporn Jaratsit ]

This study aims to assess the state of family-work-life balance of Thai employees and its determinants. It is considered as an explorative study because related literature about family-work-life balance is still limited and there has not been a standardized operational definition of the term yet. The national representative HAPPINOMTER data surveyed in 2017 is employed in the analysis. The respondents were employees aged 15 and over in Thai workplaces of 17 industrial sections according to International Standard Industrial Classification (ISIC). This covered totally 346 workplaces and 29,383 employees. Family-work-life balance is operationalized as the state when a person is “happy” or satisfied in three happiness components (Happiness score (0-100) is 50 and higher) – including Happy Family, Happy Worklife and Happy Relax. Findings show that only two-fifth of Thai employees could achieve their family-work-life balance. Of those who failed to achieve the balance, 55.6% 32.9% and 11.5% were due to failure to achieve satisfactory life of one dimension, two dimensions and all three dimensions, respectively. The Regression Analysis reveals factors that are significantly associate with the employee’s family-work-life balance including gender, generation, type of employment, workplace size, employment sector, salary level, job flexibility, organizational engagement.


 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com