:: วันแรงงานแห่งชาติ..สถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย
   วันที่ 30 เม.ย. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 3138 ครั้ง |

สถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย

โดย รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ( sirinan.kit@mahidol.ac.th )
และ วรรณี หุตะแพทย์ ( wannee.hut@mahidol.ac.th )

          ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการสำรวจความสุขคนทำงานในประเทศไทยประจำปี 2558 เป็นรายองค์กรทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ด้วยแบบสำรวจ HAPPINOMETER: การสำรวจความสุขด้วยตนเอง โดยมีคนทำงาน อายุระหว่าง 18 – 60 ปี ที่กรอกแบบสำรวจด้วยตนเองทั้งสิ้น จำนวน 13,906 คน

“ความสุขคนทำงาน”  มีองค์ประกอบทั้งหมด 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี (HappyBody) ผ่อนคลายดี(HappyRelax) น้ำใจดี(HappyHeart)  จิตวิญญาณดี(HappySoul)  ครอบครัวดี(HappyFamily) สังคมดี(HappySociety) ใฝ่รู้ดี(HappyBrain) สุขภาพการเงินดี (HappyMoney) และ การงานดี(HappyWorkLife) 

ผลสำรวจสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 62.2 คะแนน โดย ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน มิติจิตวิญญาณดี (HappySoul) 69.7 คะแนน และ มิติผ่อนคลายดี (HappyRelax) มีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 52.2 คะแนน

 

 

สำหรับมิติที่เหลือ เรียงตามค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

 

 

   

 

   

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com