:: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   วันที่ 23 พ.ค. 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 378 ครั้ง |

ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร” โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และผศ.ดร.จรัมพร  โห้ลำยอง พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY UNIVERSITY ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมเจด โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com