:: พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
   วันที่ 21 พ.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 555 ครั้ง |

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมหาวิทยาลัยมหิดลกับบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานทั้งสี่แห่งดังกล่าวมีแผนการความร่วมมือในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากร (HAPPINOMETER) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และสามารถนำข้อมูลผลสำรวจฯ ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com