:: R2H เครือข่ายความสุขภาคอีสาน
   วันที่ 28 มิ.ย. 2555 | จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง |

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะทำงาน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ "HAPPINOMETER เครื่องมือวัดความสุขระดับสากล"

ณ โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com