:: ครอบครัวมาตรความสุข ‘HAPPINOMETER’
   วันที่ 20 มี.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 576 ครั้ง |

    

             “มหาวิทยาลัยมหิดล” ในนามของ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประเดิมต้นศักราชใหม่ปี 2561 ด้วยการผนึกความร่วมมือกับ “สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

            ดำเนินการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากร (HAPPINOMETER) ผ่านระบบออนไลน์ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

            รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ภายใต้มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่ดี จัดระบบสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            นายยงยุทธ เพี้ยนศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 เพื่อใช้ขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ภายใต้มิติที่ 5 ว่าด้วยคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่ดี

            รวมถึงมุ่งพัฒนาคนตามประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อผลงานเชิงนวัตกรรม การส่งเสริมสภาพแวดล้อมความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร และสานต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากร ให้สอดรับกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี 

            ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐแถวหน้าครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อใช้เครื่องมือมาตรความสุข HAPPINOMETER วัดระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรสามารถนำข้อมูลผลสำรวจฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กรต่อไป

            ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม กับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายยงยุทธ เพี้ยนศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสังคม ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com