:: R2H มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
   วันที่ 29 พ.ค. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 761 ครั้ง |

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน(Routine to Happiness - R2H)”

หลักสูตรนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการ โครงการ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง หัวหน้าโครงการ “การบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งเป็นประเทศไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness - R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมอิมพิเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี

            

            

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com