:: ประชุมระดมความคิดเห็นความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่าย “มหาวิทยาลัยสร้างสุข”
   วันที่ 16 พ.ค. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 629 ครั้ง |

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกร์ย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ประธานคณะบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง หัวหน้าโครงการ “การบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งเป็นประเทศไทย”สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดประชุมระดมความคิดเห็นความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่าย “มหาวิทยาลัยสร้างสุข” เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 15 มหาวิทยาลัย องค์กรแห่งความสุขภาครัฐและเอกชนอีกกว่า 10 หน่วยงาน เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และขยายภาคีเครือข่าย ให้บรรลุถึงเป้าหมาย “ประเทศไทยแห่งความสุข” อย่างยั่งยืน

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com